6-5 :: KW 환초 앞바다


A : 先遣任務部隊 前衛艦隊 15,465 / 48,741 (31.73 %)
진형 정보가 없습니다
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
시키나미구축함
270 270 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
279 279 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
76 76 0 0 0.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
63 63 0 0 0.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
38 38 0 0 0.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
249 249 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
173 173 0 0 0.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
260 260 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
249 249 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
242 242 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
276 276 0 0 1.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
28 28 0 0 0.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
253 253 0 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
253 253 0 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
259 257 2 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
223 223 0 0 1.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
216 216 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
137 137 0 0 0.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
125 125 0 0 0.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
273 273 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
271 271 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
249 249 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
258 258 0 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
255 254 1 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
253 251 2 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
281 280 1 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
255 252 3 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
248 248 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
사츠키구축함
27 27 0 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
17 17 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
26 26 0 0 1.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
21 21 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
21 21 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
27 27 0 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
19 19 0 0 1.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
26 26 0 0 1.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
18 18 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
24 24 0 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
19 19 0 0 1.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
18 18 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
13 13 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
22 20 2 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
28 28 0 0 1.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
18 18 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
17 17 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
22 22 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
21 21 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
22 22 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
22 22 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
26 26 0 0 1.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
27 27 0 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
17 17 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
26 26 0 0 1.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
32 32 0 0 1.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
키쿠즈키구축함
37 37 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
34 34 0 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
38 38 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
42 42 0 0 1.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
44 44 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
36 36 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
38 38 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
51 51 0 0 1.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
45 45 0 0 1.60 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
44 44 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
41 41 0 0 1.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
36 36 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
43 43 0 0 1.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
40 40 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
35 35 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
28 28 0 0 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
35 35 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
42 42 0 0 1.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
30 30 0 0 1.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
35 35 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
37 37 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
35 35 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
38 38 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
39 39 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
43 43 0 0 1.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
33 33 0 0 1.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
31 31 0 0 1.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
사츠키구축함
69 69 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
69 69 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
82 82 0 0 1.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
77 77 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
84 84 0 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
87 87 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
71 71 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
72 72 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
79 79 0 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
71 71 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
64 61 3 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
74 74 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
66 66 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
81 81 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
76 76 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
86 86 0 0 1.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
66 66 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
70 70 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
75 75 0 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
87 87 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
67 67 0 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
후미즈키구축함
74 74 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
71 71 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
84 84 0 0 1.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
61 61 0 0 1.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
82 82 0 0 1.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
77 77 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
76 76 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
63 63 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
65 65 0 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
76 76 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
81 81 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
68 68 0 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
67 67 0 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
73 73 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
74 74 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
80 80 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
79 79 0 0 1.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
79 79 0 0 1.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
80 80 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
84 84 0 0 1.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
69 69 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
70 70 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
사츠키구축함
45 45 0 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
37 37 0 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
34 34 0 0 1.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
52 52 0 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
58 58 0 0 1.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
49 49 0 0 1.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
47 47 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
56 56 0 0 1.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
53 53 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
58 58 0 0 1.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
52 52 0 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
43 42 1 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
51 51 0 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
47 47 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
43 43 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
44 44 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
48 48 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
44 44 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
43 43 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
42 42 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
38 38 0 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
43 43 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
59 59 0 0 1.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
우시오구축함
40 40 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
48 48 0 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
50 50 0 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
41 41 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
53 53 0 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
57 57 0 0 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
36 36 0 0 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
71 71 0 0 1.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
44 44 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
50 50 0 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
60 60 0 0 1.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
61 61 0 0 1.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
51 49 2 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
47 47 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
46 46 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
59 59 0 0 1.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
46 46 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
44 44 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
47 47 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
46 46 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
38 38 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
48 48 0 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
37 37 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
53 53 0 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
사츠키구축함
29 29 0 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
22 22 0 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
27 27 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
13 13 0 0 0.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
39 39 0 0 2.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
21 21 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
29 29 0 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
27 27 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
19 19 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
30 30 0 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
18 18 0 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
28 28 0 0 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
23 22 1 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
24 24 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
33 33 0 0 1.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
26 26 0 0 1.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
33 33 0 0 1.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
27 27 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
29 29 0 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
30 30 0 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
23 23 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
28 28 0 0 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
27 27 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
26 26 0 0 1.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
24 24 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
사츠키구축함
36 36 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
27 27 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
41 41 0 0 1.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
36 36 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
27 27 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
21 21 0 0 0.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
31 31 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
27 27 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
34 34 0 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
38 38 0 0 1.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
27 27 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
40 40 0 0 1.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
40 40 0 0 1.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
24 24 0 0 1.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
45 44 1 0 1.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
28 28 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
39 39 0 0 1.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
37 37 0 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
29 29 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
24 24 0 0 1.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
36 36 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
33 33 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
31 31 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
31 31 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
34 34 0 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
38 38 0 0 1.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
37 36 1 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
34 34 0 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
후미즈키구축함
44 44 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
36 36 0 0 1.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
34 34 0 0 1.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
42 42 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
39 39 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
28 28 0 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
44 44 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
38 38 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
43 43 0 0 1.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
48 48 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
38 38 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
36 36 0 0 1.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
35 35 0 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
38 38 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
46 46 0 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
35 35 0 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
50 50 0 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
36 36 0 0 1.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
44 44 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
48 48 0 0 1.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
B : 深海潜水艦隊 前方展開部隊 0 / 3,840 (0.00 %)
진형 정보가 없습니다
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
단횡진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
단횡진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
단횡진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
단횡진
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
潜水カ級잠수함
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
C : 先遣任務部隊 17,631 / 44,336 (39.77 %)
진형 정보가 없습니다
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
진츠경순양함
153 153 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
154 154 0 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
129 129 0 0 0.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
149 149 0 0 0.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
278 278 0 0 1.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
148 148 0 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
155 155 0 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
144 144 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
168 168 0 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
140 140 0 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
24 24 0 0 0.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
41 41 0 0 0.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
72 72 0 0 0.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
51 51 0 0 0.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
132 132 0 0 0.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
143 143 0 0 0.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
149 149 0 0 0.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
154 154 0 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
224 149 75 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
217 173 44 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
219 130 89 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
192 127 65 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
231 156 75 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
222 154 68 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
166 149 17 0 0.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
189 151 38 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
191 149 42 0 1.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
210 149 61 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
209 153 56 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
221 145 76 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
213 142 71 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
227 155 72 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
230 155 75 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
171 145 26 0 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
199 137 62 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
218 150 68 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
210 137 73 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
213 139 74 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
113 113 0 0 0.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
軽巡ツ級경순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
하츠유키구축함
45 45 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
41 41 0 0 1.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
37 37 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
47 47 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
38 38 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
34 34 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
87 87 0 0 2.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
29 29 0 0 0.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
57 57 0 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
37 37 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
46 46 0 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
38 38 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
36 36 0 0 0.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
38 38 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
28 28 0 0 0.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
38 38 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
37 37 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
62 49 13 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
44 36 8 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
65 51 14 0 1.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
58 47 11 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
59 40 19 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
42 33 9 0 1.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
46 36 10 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
52 34 18 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
48 37 11 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
38 38 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
40 31 9 0 1.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
43 34 9 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
59 47 12 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
70 57 13 0 1.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
44 29 15 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
52 40 12 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
43 43 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
軽巡ツ級경순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
나토리경순양함
26 26 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
27 27 0 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
26 26 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
25 25 0 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
42 42 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
33 33 0 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
21 21 0 0 0.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
26 26 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
25 25 0 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
31 31 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
29 29 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
37 37 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
36 36 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
26 26 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
34 34 0 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
31 31 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
27 27 0 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
30 30 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
49 38 11 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
26 18 8 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
31 23 8 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
30 22 8 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
47 39 8 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
30 24 6 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
37 27 10 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
56 41 15 0 1.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
31 24 7 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
35 27 8 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
38 33 5 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
54 43 11 0 1.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
38 28 10 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
48 40 8 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
40 33 7 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
32 26 6 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
41 24 17 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
29 22 7 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
20 20 0 0 0.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
軽巡ツ級경순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
진츠경순양함
10 10 0 0 0.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
7 7 0 0 0.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
17 17 0 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
14 14 0 0 0.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
31 31 0 0 2.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
9 9 0 0 0.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
19 19 0 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
10 10 0 0 0.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
11 11 0 0 0.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
15 15 0 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
9 9 0 0 0.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
15 15 0 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
12 12 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
15 15 0 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
11 11 0 0 0.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
18 18 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
16 16 0 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
18 18 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
31 21 10 0 2.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
20 10 10 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
16 9 7 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
24 17 7 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
20 13 7 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
23 20 3 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
18 12 6 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
23 17 6 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
20 11 9 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
16 12 4 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
22 16 6 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
15 10 5 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
17 13 4 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
22 18 4 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
16 9 7 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
19 13 6 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
16 10 6 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
21 14 7 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
16 11 5 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
14 13 1 0 0.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
12 12 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
무라쿠모구축함
54 54 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
45 45 0 0 0.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
58 58 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
52 52 0 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
45 45 0 0 0.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
103 103 0 0 2.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
58 58 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
41 41 0 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
42 42 0 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
45 45 0 0 0.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
52 52 0 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
43 43 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
47 47 0 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
43 43 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
56 56 0 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
49 49 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
52 52 0 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
77 57 20 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
55 42 13 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
63 48 15 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
61 45 16 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
64 52 12 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
70 53 17 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
70 56 14 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
73 48 25 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
76 59 17 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
56 56 0 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
67 53 14 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
57 44 13 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
76 53 23 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
72 56 16 0 1.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
76 55 21 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
64 51 13 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
69 44 25 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
47 47 0 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
重巡ネ級중순양함
重巡ネ級중순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
하츠유키구축함
38 38 0 0 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
26 26 0 0 0.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
29 29 0 0 0.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
27 27 0 0 0.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
34 34 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
37 37 0 0 0.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
32 32 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
33 33 0 0 0.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
32 32 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
38 38 0 0 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
24 24 0 0 0.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
36 36 0 0 0.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
22 22 0 0 0.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
32 32 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
18 18 0 0 0.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
31 31 0 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
39 39 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
67 50 17 0 1.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
62 45 17 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
38 24 14 0 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
54 36 18 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
48 34 14 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
51 35 16 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
41 32 9 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
60 38 22 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
41 26 15 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
38 38 0 0 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
40 30 10 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
43 28 15 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
55 42 13 0 1.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
44 29 15 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
50 37 13 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
41 41 0 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
35 35 0 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
센다이경순양함
24 24 0 0 0.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
40 40 0 0 1.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
42 42 0 0 1.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
28 28 0 0 0.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
38 38 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
72 72 0 0 1.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
33 33 0 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
37 37 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
33 33 0 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
30 30 0 0 0.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
39 39 0 0 1.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
41 41 0 0 1.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
32 32 0 0 0.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
38 38 0 0 0.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
47 47 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
43 43 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
35 35 0 0 0.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
33 33 0 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
53 34 19 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
54 36 18 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
44 34 10 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
36 25 11 0 0.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
42 27 15 0 1.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
43 31 12 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
46 31 15 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
50 37 13 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
54 39 15 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
41 29 12 0 1.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
61 45 16 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
63 45 18 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
56 38 18 0 1.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
43 30 13 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
53 35 18 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
48 32 16 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
43 31 12 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
53 42 11 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
39 29 10 0 1.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
35 35 0 0 0.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
진츠경순양함
15 15 0 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
16 16 0 0 0.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
20 20 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
8 8 0 0 0.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
41 41 0 0 2.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
17 17 0 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
27 27 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
15 15 0 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
17 17 0 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
15 15 0 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
15 15 0 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
16 16 0 0 0.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
23 23 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
18 18 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
12 12 0 0 0.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
20 20 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
18 18 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
19 19 0 0 1.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
25 19 6 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
32 21 11 0 1.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
20 10 10 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
27 18 9 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
23 13 10 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
23 18 5 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
20 13 7 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
21 12 9 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
22 17 5 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
15 12 3 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
22 13 9 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
31 20 11 0 1.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
17 10 7 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
18 14 4 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
21 14 7 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
26 18 8 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
31 20 11 0 1.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
16 12 4 0 0.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
23 14 9 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
20 13 7 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
16 16 0 0 0.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
重巡ネ級중순양함
重巡ネ級중순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
무라쿠모구축함
23 23 0 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
21 21 0 0 0.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
17 17 0 0 0.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
22 22 0 0 0.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
26 26 0 0 0.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
50 50 0 0 1.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
30 30 0 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
30 30 0 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
15 15 0 0 0.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
20 20 0 0 0.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
30 30 0 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
22 22 0 0 0.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
22 22 0 0 0.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
23 23 0 0 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
21 21 0 0 0.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
17 17 0 0 0.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
28 28 0 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
25 25 0 0 0.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
35 25 10 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
33 24 9 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
39 25 14 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
24 15 9 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
31 18 13 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
35 24 11 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
38 26 12 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
27 16 11 0 0.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
40 28 12 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
35 24 11 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
26 16 10 0 0.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
39 26 13 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
30 19 11 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
34 26 8 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
42 24 18 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
38 24 14 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
29 23 6 0 1.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
27 27 0 0 0.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
空母ヲ級改정규공모
戦艦タ級고속전함
重巡ネ級중순양함
重巡ネ級중순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
진츠경순양함
11 11 0 0 0.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
11 11 0 0 0.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
17 17 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
15 15 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
20 20 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
12 12 0 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
8 8 0 0 0.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
6 6 0 0 0.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
12 12 0 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
8 8 0 0 0.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
8 8 0 0 0.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
9 9 0 0 0.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
14 14 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
13 13 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
10 10 0 0 0.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
12 12 0 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
14 14 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
14 14 0 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
20 14 6 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
22 10 12 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
18 9 9 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
12 9 3 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
15 8 7 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
15 6 9 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
16 9 7 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
17 9 8 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
14 11 3 0 0.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
20 13 7 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
20 13 7 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
23 11 12 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
13 9 4 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
13 7 6 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
18 12 6 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
16 10 6 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
15 11 4 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
22 15 7 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
20 16 4 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
24 16 8 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
13 13 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ヘ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
나카경순양함
1 1 0 0 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
D : 深海護衛空母部隊 B群 21,882 / 35,654 (61.37 %)
진형 정보가 없습니다
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
쇼호경공모
184 184 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
185 173 12 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
180 180 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
182 182 0 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
315 315 0 0 2.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
199 199 0 0 1.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
189 189 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
155 155 0 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
185 185 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
164 164 0 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
160 154 6 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
173 173 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
181 181 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
183 183 0 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
184 184 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
177 177 0 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
184 184 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
172 172 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
184 184 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이-168잠수함
97 97 0 0 0.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
195 181 14 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
207 197 10 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
203 192 11 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
174 171 3 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
174 158 16 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
188 180 8 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
211 195 16 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
201 189 12 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
186 176 10 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
201 192 9 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
185 174 11 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
208 199 9 0 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
183 174 9 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
198 191 7 0 1.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
172 154 18 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
183 177 6 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
163 154 9 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
158 147 11 0 1.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
176 169 7 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
178 166 12 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
191 179 12 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
195 182 13 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
192 180 12 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
188 171 17 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
170 170 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
히요경공모
50 50 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
50 50 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
51 51 0 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
43 43 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
47 47 0 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
41 41 0 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
45 45 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
50 50 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쇼호경공모
55 55 0 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
59 59 0 0 1.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
96 96 0 0 2.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
52 52 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
64 64 0 0 1.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
52 52 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
56 56 0 0 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
50 50 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
41 41 0 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
60 60 0 0 1.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
46 46 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
46 46 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
45 45 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
42 42 0 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
47 44 3 0 1.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
37 36 1 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
40 39 1 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
59 58 1 0 1.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
40 36 4 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
37 36 1 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
37 36 1 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
57 55 2 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
49 48 1 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
52 50 2 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
50 49 1 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
44 44 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
40 39 1 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
54 53 1 0 1.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
68 67 1 0 1.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
51 48 3 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
36 35 1 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
36 36 0 0 1.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
48 48 0 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
54 54 0 0 1.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
45 45 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
31 31 0 0 0.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
히요경공모
33 33 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
74 74 0 0 2.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
50 50 0 0 1.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
31 31 0 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
23 23 0 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
39 39 0 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
27 27 0 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
33 33 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쇼호경공모
17 17 0 0 0.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
32 32 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
25 25 0 0 0.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
34 34 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
25 25 0 0 0.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
32 32 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
29 29 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
32 32 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
39 39 0 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
32 32 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
27 27 0 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이-168잠수함
34 34 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
35 35 0 0 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
25 25 0 0 0.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
39 34 5 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
31 29 2 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
38 36 2 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
38 37 1 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
32 29 3 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
41 38 3 0 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
27 25 2 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
36 33 3 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
46 44 2 0 1.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
34 32 2 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
37 35 2 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
23 21 2 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
38 35 3 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
34 33 1 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
38 34 4 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
36 35 1 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
38 34 4 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
33 31 2 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
33 30 3 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
36 34 2 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
39 35 4 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
41 39 2 0 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
33 33 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
히요경공모
15 15 0 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
22 22 0 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
32 32 0 0 2.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
14 14 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
17 17 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
30 30 0 0 2.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
16 16 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
19 19 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쇼호경공모
25 25 0 0 1.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
12 12 0 0 0.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
13 13 0 0 0.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
21 21 0 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
16 16 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
14 14 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
8 8 0 0 0.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
14 14 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
17 17 0 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
11 11 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
16 16 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이-168잠수함
20 20 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
19 19 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
19 19 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
17 14 3 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
14 13 1 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
21 17 4 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
23 21 2 0 1.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
20 18 2 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
23 22 1 0 1.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
21 16 5 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
22 18 4 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
29 28 1 0 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
19 18 1 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
21 19 2 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
21 20 1 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
15 15 0 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
17 16 1 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
19 17 2 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
26 22 4 0 1.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
17 14 3 0 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
22 19 3 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
22 18 4 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
27 25 2 0 1.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
18 17 1 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
23 21 2 0 1.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
22 22 0 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
복종진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
쇼호경공모
40 40 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
32 32 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
31 31 0 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
36 36 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
36 36 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
35 35 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
40 40 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
34 34 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
30 30 0 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
34 34 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
36 36 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
36 36 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
27 27 0 0 1.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
31 31 0 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
40 40 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
28 28 0 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
33 33 0 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
41 41 0 0 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
31 31 0 0 1.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
34 34 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
36 36 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
69 69 0 0 2.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
50 49 1 0 1.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
39 38 1 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
46 43 3 0 1.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
39 38 1 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
39 37 2 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
30 29 1 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
38 37 1 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
33 31 2 0 1.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
36 35 1 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
23 22 1 0 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
47 46 1 0 1.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
32 32 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
36 35 1 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
44 44 0 0 1.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
28 28 0 0 1.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
36 36 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
32 32 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
36 36 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
35 35 0 0 1.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
34 34 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
34 34 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
39 39 0 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
복종진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
히요경공모
21 21 0 0 1.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
46 46 0 0 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
21 21 0 0 1.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
22 22 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
20 20 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
23 23 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
27 27 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
29 29 0 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쇼호경공모
31 31 0 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
22 22 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
26 26 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
12 12 0 0 0.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
25 25 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
28 28 0 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
24 24 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
30 30 0 0 1.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
31 31 0 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
24 24 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
20 20 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이-168잠수함
16 16 0 0 0.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
29 29 0 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
22 22 0 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
29 26 3 0 1.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
24 23 1 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
24 23 1 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
24 23 1 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
17 15 2 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
20 18 2 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
37 36 1 0 1.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
33 32 1 0 1.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
25 23 2 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
25 23 2 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
31 29 2 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
23 22 1 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
26 26 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
26 25 1 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
31 30 1 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
22 21 1 0 1.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
39 38 1 0 2.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
25 22 3 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
24 23 1 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
21 20 1 0 1.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
28 26 2 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
27 27 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
24 24 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
복종진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
쇼호경공모
14 14 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
18 18 0 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
29 29 0 0 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
11 11 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
10 10 0 0 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
18 18 0 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
14 14 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
10 10 0 0 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
24 24 0 0 2.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
21 21 0 0 1.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
15 15 0 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
13 13 0 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
15 15 0 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
18 18 0 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
12 12 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
10 10 0 0 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
9 9 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
14 14 0 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
9 9 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이-168잠수함
10 10 0 0 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
16 16 0 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
16 16 0 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
13 12 1 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
10 9 1 0 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
17 15 2 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
10 8 2 0 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
26 25 1 0 2.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
14 13 1 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
8 6 2 0 0.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
13 12 1 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
17 15 2 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
20 18 2 0 1.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
14 12 2 0 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
12 11 1 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
19 16 3 0 1.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
17 16 1 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
15 12 3 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
16 15 1 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
19 17 2 0 1.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
19 16 3 0 1.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
15 14 1 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
11 9 2 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
15 12 3 0 1.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
16 13 3 0 1.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
9 9 0 0 0.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
쇼호경공모
67 67 0 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
59 59 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
47 47 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
59 59 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
57 57 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
59 59 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
49 49 0 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
51 51 0 0 1.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
67 67 0 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
55 55 0 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
59 59 0 0 1.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
46 46 0 0 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
37 37 0 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
65 65 0 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
63 63 0 0 1.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
69 69 0 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
64 64 0 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
65 65 0 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
66 66 0 0 1.60 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
70 70 0 0 1.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
113 113 0 0 2.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
64 64 0 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
64 61 3 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
52 51 1 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
64 63 1 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
45 44 1 0 1.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
61 57 4 0 1.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
50 48 2 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
50 49 1 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
53 52 1 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
47 46 1 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
58 57 1 0 1.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
55 51 4 0 1.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
43 43 0 0 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
50 47 3 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
69 67 2 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
64 62 2 0 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
47 46 1 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
67 66 1 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
73 72 1 0 1.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
62 61 1 0 1.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
66 66 0 0 1.60 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
60 60 0 0 1.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
52 52 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
쇼호경공모
40 40 0 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
43 43 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
35 35 0 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
88 88 0 0 2.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
38 38 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
34 34 0 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
36 36 0 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
38 38 0 0 1.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
53 53 0 0 1.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
히요경공모
50 50 0 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
41 39 2 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
39 39 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
41 41 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
40 40 0 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
37 37 0 0 1.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
34 34 0 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
44 44 0 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
40 40 0 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
54 54 0 0 1.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이-168잠수함
39 39 0 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
44 39 5 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
36 34 2 0 1.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
57 54 3 0 1.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
41 37 4 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
43 39 4 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
34 32 2 0 1.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
40 37 3 0 1.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
35 34 1 0 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
30 27 3 0 0.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
51 50 1 0 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
50 48 2 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
33 32 1 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
43 41 2 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
44 41 3 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
43 39 4 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
39 35 4 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
39 38 1 0 1.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
44 43 1 0 1.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
50 46 4 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
43 40 3 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
50 48 2 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
49 46 3 0 1.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
52 47 5 0 1.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
47 44 3 0 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
33 33 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
윤형진
軽母ヌ級경공모
軽母ヌ級경공모
重巡ネ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
히요경공모
19 19 0 0 1.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유라경순양함
51 51 0 0 2.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오오이경순양함
24 24 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키타카미경순양함
24 24 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
24 24 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
센다이경순양함
17 17 0 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
23 23 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
15 15 0 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쇼호경공모
22 22 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
류죠경공모
26 26 0 0 1.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가라경순양함
26 26 0 0 1.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
27 27 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
준요경공모
23 23 0 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
22 22 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
쿠마경순양함
21 21 0 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
18 18 0 0 1.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
28 28 0 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키누경순양함
17 17 0 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아부쿠마경순양함
22 22 0 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이-168잠수함
19 19 0 0 1.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
27 27 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
17 17 0 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
16 15 1 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
31 30 1 0 1.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
23 20 3 0 1.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
14 13 1 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
21 19 2 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
21 18 3 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
22 19 3 0 1.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
30 29 1 0 1.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
28 26 2 0 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
27 22 5 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
16 14 2 0 0.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
25 24 1 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
25 23 2 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
24 23 1 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
27 23 4 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
17 13 4 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
25 21 4 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
21 18 3 0 1.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
25 24 1 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
25 21 4 0 1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
26 24 2 0 1.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
15 13 2 0 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아키구모구축함
24 24 0 0 1.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
E : 深海潜水艦隊 精鋭群狼部隊 4 / 85 (4.71 %)
진형 정보가 없습니다
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
사츠키구축함
1 1 0 0 2.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
호쇼경공모
1 1 0 0 2.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
제형진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
(없음)
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
이-58잠수함
1 1 0 0 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단횡진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
(없음)
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
단횡진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
단횡진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
유라경순양함
1 1 0 0 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단횡진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
(없음)
(없음)
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
潜水ソ級잠수함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
F : 深海巡洋艦戦隊 585 / 1,551 (37.72 %)
진형 정보가 없습니다
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
후미즈키구축함
13 13 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
18 18 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
13 13 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
17 17 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나카경순양함
15 15 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
19 19 0 0 1.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
11 11 0 0 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
18 18 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
14 14 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
15 15 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
25 25 0 0 2.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
14 14 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
16 16 0 0 1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
18 18 0 0 1.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
13 13 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
14 13 1 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
20 20 0 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
17 17 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
17 17 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
20 20 0 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
15 15 0 0 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
10 10 0 0 0.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
13 13 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
14 14 0 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
13 13 0 0 1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
12 12 0 0 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
22 19 3 0 1.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
22 20 2 0 1.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
14 13 1 0 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
17 17 0 0 1.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
重巡リ級중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
후미즈키구축함
3 3 0 0 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
2 2 0 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
4 4 0 0 3.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
2 1 1 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
3 3 0 0 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나가츠키구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
3 2 1 0 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
3 2 1 0 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
2 1 1 0 1.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
1 1 0 0 0.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
重巡リ級중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ヘ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
사츠키구축함
1 1 0 0 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
복종진
重巡リ級중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
시키나미구축함
3 3 0 0 3.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
5 5 0 0 5.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
2 2 0 0 2.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
하츠유키구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키쿠즈키구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후미즈키구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사츠키구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미카즈키구축함
2 1 1 0 2.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
3 3 0 0 3.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라유키구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
후부키구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
2 2 0 0 2.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
1 1 0 0 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
3 2 1 0 3.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라사메구축함
2 1 1 0 2.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
모치즈키구축함
2 1 1 0 2.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아케보노구축함
3 0 3 0 3.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
타마경순양함
2 2 0 0 2.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
복종진
重巡リ級중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ヘ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
시구레구축함
1 0 1 0 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
1 1 0 0 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
사자나미구축함
1 1 0 0 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
복종진
重巡リ級改중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ヘ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
제형진
重巡リ級중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ホ級경순양함
駆逐イ級後期型구축함
駆逐イ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
모치즈키구축함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
진츠경순양함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
나토리경순양함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
유다치구축함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시구레구축함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시라츠유구축함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무라쿠모구축함
2 2 0 0 2.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이스즈경순양함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
우시오구축함
3 2 1 0 4.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
시키나미구축함
2 2 0 0 2.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
아야나미구축함
2 2 0 0 2.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
이소나미구축함
2 2 0 0 2.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
미유키구축함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키사라기구축함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
무츠키구축함
2 2 0 0 2.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
오보로구축함
3 2 1 0 4.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
키소경순양함
1 1 0 0 1.37 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
제형진
重巡リ級중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ヘ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
모치즈키구축함
1 1 0 0 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
단종진
重巡リ級改중순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
雷巡チ級중뇌장순양함
軽巡ヘ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
G : 深海任務部隊 艦載機群 0 / 31,452 (0.00 %)
진형 정보가 없습니다
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
윤형진
空母棲姫정규공모
空母ヲ級정규공모
重巡リ級중순양함
軽巡ツ級경순양함
駆逐ロ級後期型구축함
駆逐ロ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
윤형진
空母棲姫정규공모
空母ヲ級정규공모
空母ヲ級정규공모
軽巡ツ級경순양함
駆逐ハ級後期型구축함
駆逐ハ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S
A
B
확률
丁 %
丙 %
乙 %
甲 %
데이터가 없습니다
윤형진
空母棲姫정규공모
空母ヲ級정규공모
空母ヲ級정규공모
軽巡ツ級경순양함
駆逐ニ級後期型구축함
駆逐ニ級後期型구축함
칸무스
드롭수
S