2016-09-17 ~ 2020-01-18
O Type Observation Autogyro Kai NiAutogyro