2016-09-17 ~ 2019-12-11
O Type Observation Autogyro Kai NiAutogyro