2016-09-17 ~ 2020-03-28
O Type Observation Autogyro Kai NiAutogyro