2016-09-17 ~ 2020-02-19
Zuiun Kai Ni (634 Air Group)Bomber Seaplane