2016-09-17 ~ 2019-10-19
Zuiun Kai Ni (634 Air Group)Bomber Seaplane