2016-09-17 ~ 2019-08-20
Zuiun Kai Ni (634 Air Group)Bomber Seaplane