2016-09-17 ~ 2020-01-18
Type 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)Reconn Seaplane