2016-09-17 ~ 2019-05-25
Type 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)Reconn Seaplane