2016-09-17 ~ 2019-10-19
Type 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)Reconn Seaplane