2016-09-17 ~ 2020-03-31
Type 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)Reconn Seaplane